Box กล่อง

โรงงานกระเป๋า โรงงานผลิตกระเป๋า ตะกร้าใส่ของ หลากหลายรูปทรง หลากหลายรูปแบบ หลากหลายวัสดุ หลากหลาย Function การใช้งาน ตามวัตถุประสงค์ แบบพับเก็บได้
*งานศิลป์และเครื่องหมายการค้าที่ปรากฎในรูปถ่าย เป็นลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินของลูกค้า ห้ามทำซ้ำ
All art works and trademarks in photographs are our customer 's license, property and copyright.


VB001
VB002
VB003
VB004
VB005
VB006
VB007
VB008
VB009
VB010
VB011
VB012
VB013
VB014
VB015
VB016
VB017
VB018
VB019
VB020