Miscellaneous งานรูปแบบอื่นๆ

โรงงานกระเป๋า โรงงานผลิตกระเป๋า สามารถเย็บงาน ทำงานทากาว ประกอบขึ้นรูป ด้วยวัสดุหลกหลาย ตามวัตถุประสงการใช้งาน และ Design ของลูกค้า โดยสามารถนำตัวอย่างสินค้า มาทำการวิเคราะห์และประเมินก่อนในเบื้องต้น
*งานศิลป์และเครื่องหมายการค้าที่ปรากฎในรูปถ่าย เป็นลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินของลูกค้า ห้ามทำซ้ำ
All art works and trademarks in photographs are our customer 's license, property and copyright.


VD001
VD002
VD003
VD004
VD005
VD006
VD007
VD008
VD009
VD010
VD011
VD012
VD013
VD014
VD015
VD016
VD017
VD018
VD019
VD020
VD021